Linky a odkazy

www.downovsyndrom.sk

www.zpmpvsr.sk – Združenie na pomoc ľuďom s MP

www.minedu.sk – MŠVV a Š SR
www.statpedu.sk – Štátny pedagogický ústav
www.ssiba.sk – Štátna školská inšpekcia
www.zakon.sk – zbierka zákonov
www.portal.gov.sk – portál verejnej správy

- peňažný príspevok na kompenzačnú pomôcku pre dieťa

Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zoznam hradených pomôcok nájdete v Opatrení č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok.

-  peňažný príspevok na komunikačnú kompenzačnú  pomôcku

Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konkrétne požadujete pomôcky pod poradovým číslom 41 a 42 v rámci Opatrenia č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok. Na príslušnom ÚPSVaRe podáte jednu  žiadosť o kúpu pomôcky, pričom v odôvodnení napíšete, že žiadate o iPad a špeciálny software na komunikáciu. Žiadosť podložíte odborným posudkom od lekára.

-  preukaz ŤZP , parkovací preukaz…
Oddelenie posudkových činností na príslušnom ÚPSVaRe. K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, preukazu fyzickej osoby ŤZP sa prikladá aj aktuálny lekársky nález (vyplní ošetrujúci lekár) a lekárske nálezy z odborných vyšetrení.

- sociálna pomoc pre  dieťa
Nárok na rôzne druhy sociálnej pomoci (sociálne služby v zariadení, opatrovateľská služba, prepravná služba, služba včasnej intervencie…) sa  uplatňuje na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POZOR na uplatňovanie jednotlivých druhov sociálnej pomoci (napr. peňažný príspevok na auto vylučuje príspevok na využívanie služieb taxi a podobne.

- peňažný príspevok na zdravotnícku kompenzačnú pomôcku

Nárok na kompenzáciu uplatňujete na základe Zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Informácie, na čo má dieťa do 6 rokov nárok nájdete TU.

- užitočné linky o kompenzáciách zdravotného postihnutia
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele