Tréning – Eľkonin

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je určený pre deti od 5 rokov. Jazyk sa dieťaťu  pomocou tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči. Takto dieťa ľahko porozumie, prečo sa napísané slová skladajú z určitých reťazcov jednotlivých písmen a aká je “hodnota” každého písmena. Východiskami pre osvojenie čítania sú štádia fonematického uvedomovania zakomponované v metodike. V našom ponímaní je fonematické uvedomovanie tzv. pred čitateľská schopnosť pre neskoršie chápanie grafémovo-fonémovej korešpondencie v jazyku pri čítaní. Teda ak sa fonematické schopnosti podpisujú na kvalite čítania, systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa pred čitateľské schopnosti, pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škole. Kandidátmi sú  dyslektici, deti s deficitom hovorenej reči. Pri Eľkoninovi neexistuje večný problém čítajúcich a nečítajúcich prvákov.

Deti sa učia pomocou šlabikára o jazyku hravou formou nové veci, riešia jazykové úlohy, hrajú jazykové hry a hlavolamy. Postupne rozlišujú samohlásky spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, tvrdé mäkké spoluhlásky. Osvojujú si pritom pojmy ako slabika, spoluhlásky, samohlásky, učia sa chápať, že fonéma ma rozlišovaciu schopnosť -  zástavka- zastávka.

Fonematický tréning má 4 etapy :

  1. Predstava o slove, slabičná analýza slov (rytmizácia slabík, kreslenie slabík oblúčikmi)
  2. Hlásková analýza slov (používanie schém a jednofarebných žetónov)
  3. Samohlásky a spoluhlásky; krátke dlhé samohlásky
  4. Mäkké a tvrdé spoluhlásky