Terapie

Logopédia

AAK – alternatívna a augmentatívna komunikácia

Bazálna stimulácia

Terapia deficitov čiastkových funkcii – Sindelár

Tréning – Eľkonin

Arteterapia

Muzikoterapia

Psychomotorická terapia