Terapia deficitov čiastkových funkcií – Sindelár

Diagnostika a terapia čiastkových funkcií je jedinečná svojou komplexnosťou a rozsahom. Slúži na presnú diagnostiku a podchytenie symptómov, ktoré sa navonok prejavujú ako špecifické poruchy učenia (napr. dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), ale aj rôznymi podobami porúch správania a inými symptómami, ktoré narušujú bežné fungovanie dieťaťa v prostredí školy, či rodiny.

Diagnostická časť metódy Deficity čiastkových funkcií dokáže určiť úroveň základných funkcií zúčastňujúcich sa na procesoch vnímania, myslenia a rozhodovania a presne odhaliť konkrétne deficity, ktoré spôsobujú zlyhávanie v širokej oblasti školských situácií a činností.
Okrem svojho mimoriadneho diagnostického prínosu ponúka metóda Deficity čiastkových funkcií rozsiahly a systematický nápravný a tréningový program, pomocou ktorého dochádza k postupnému odstraňovaniu konkrétnych deficitov, ktoré boli pomocou diagnostickej časti tejto metódy diagnostikované, a to formou pravidelného, ale nenásilného, zaujímavého a zábavného cvičenia s dieťaťom, ktoré trvá len 10 minút a vyúsťuje do prirodzeného dozrievania tých mozgových štruktúr, ktoré u dieťaťa neboli vyvinuté na dostatočnej úrovni typickej pre vývinové štádium, v ktorom sa dieťa aktuálne nachádza.
Pomocou metódy Deficity čiastkových funkcií je možné problémy dieťaťa eliminovať na minimálnu mieru a odhaliť príčiny jeho zlyhávania v škole, ktoré môžu byť nesprávne posudzované ako prejav nedostatočnej inteligencie, rozmaznávania, zlej výchovy, vyrušovania, atď. Metóda Deficity čiastkových funkcií je nenahraditeľná v tom, že poskytuje systematický dlhodobý program nápravy tých funkcií, ktoré má dieťa menej rozvinuté.