Spojená škola

Čo ponúka naša škola?

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave má dve organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a  Praktickú školu. Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Školský klub detí. Sídlime v  areáli DSS a RS   ROSA na   Patrónke.

V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím – mentálne postihnutie v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým resp. zmyslovým postihnutím.

Filozofiou našej školy je nielen poskytovať nové poznatky a vedomosti, ale predovšetkým  vychovať žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť  primerane svojim schopnostiam do života spoločnosti.

Vzhľadom na nižší počet žiakov (4 až 6 žiakov) a tiež prítomnosťou asistenta učiteľa v triede sa učitelia  môžu vo výchovno-vzdelávacom procese venovať individuálne každému žiakovi. V prípade problémov žiaka v učení, alebo správaní spolupracujú učitelia so zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Okrem poskytovania kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu organizujeme pre žiakov  rôzne aktivity.  Žiaci sa s radosťou zapájajú do  kultúrnych a športových akcií, spolu s učiteľmi vydávajú  školský časopis “Lastovička”.  Obľúbené je tiež pravidelné školské rozhlasové vysielanie, súťaž v prednese poézie a prózy, kvízy, besedy so zaujímavými ľuďmi, výlety a exkurzie. Žiaci majú možnosť vybrať si zo širokej  ponuky záujmových útvarov.
Škola už od roku 1988 organizuje pobyty v škole v prírode, ktoré sú veľkým prínosom pre ich rozvoj a nadobúdanie životných skúseností.

Projekty školy v školskom roku 2017/2018 

- Snoezelen – Philip Morris

– Aj my chceme komunikovať  ( iPady) -  Hodina deťom

- Neznámi maľujú diela známych VI  

Materiálno-technické a priestorové podmienky

Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. V lete 2015  prebehla kompletná rekonštrukcia budovy školy. Triedy sú vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom. V každej triede  je priestor pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu. Škola má odborné učebne vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami a technikou: učebne IKT,  remeselných prác,  pestovateľských prác,  logopédie, relaxačnú miestnosť, keramickú dielňu, žiacku knižnicu a kuchynky. Škola má aj  školskú záhradu so skleníkom a zvýšenou hriadkou pre imobilných žiakov.