Variant C

Podľa variantu C (desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka) sa vzdelávajú žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.
Prípravný ročník je určený deťom, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Absolvovaním desiateho ročníka získa žiak primárne vzdelanie (ISCED 1), dokladom je vysvedčenie s doložkou.
Žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Vyučovacie hodiny sú vzhľadom na psychické osobitosti žiakov členené do kratších časových úsekov a ich dĺžka sa stanovuje individuálne. Vzdelávacie činnosti sa počas dňa zaraďujú podľa výkonnosti žiaka a prelínajú sa s relaxačnými a terapeutickými činnosťami. Zvýšenú pozornosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti venujeme jazykovej a rečovej výchove a tiež úrovni sebaobslužných činností žiakov – vyzliekanie a obliekanie, stravovanie a stolovanie, osobná hygiena, organizácia životného priestoru a podobne. Vedieme žiakov k čo najvyššej možnej miere samostatnosti a k aktívnej integrácii do spoločnosti.