Variant B

Podľa variantu B (desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka) sa vzdelávajú žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
Prípravný ročník je určený deťom, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Absolvovaním desiateho ročníka získa žiak primárne vzdelanie (ISCED 1), dokladom je vysvedčenie s doložkou.
Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje žiakovi vzdelávať sa podľa vzdelávacieho programu, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
Prioritné postavenie v tomto vzdelávacom variante má pracovné vyučovanie, na ktorom sa u žiakov vytvárajú základy sebaobslužných a pracovných návykov a zručností potrebných pre bežný život v rodine a tiež pre profesijnú prípravu.

Predmety ŠZŠ – variant B

Slovenský jazyk a literatúra
Rozvíjanie komunikačných schopností
Vecné učenie
Vlastiveda
Etická / Náboženská výchova
Rozvíjanie grafomotorických schopností
Matematika
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova