Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ŠZŠ TP) je plnoorganizovaná základná škola pre žiakov so zdravotným postihnutím, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov (ISCED 1) pre:
a) žiakov s viacnásobným postihnutím (mentálnym v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým a zmyslovým),
b) žiakov s mentálnym postihnutím.
Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje žiakovi, aby sa vzdelával podľa hore uvedených vzdelávacích programov, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
ŠZŠ TP sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov:

Žiaci sa do školy prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktoré boli vykonané v centre špeciálno-pedagogického poradenstva.