Psychomotorická terapia

Základným prostriedkom psychomotorickej terapie je pohyb. Umožňuje klientom poznávať seba, svoje telo a jeho fungovanie v prostredí. Tento druh terapie podporuje budovanie vzťahu k svojmu telu, uvedomenie si jeho hraníc a obmedzení. Je kľúčovou pre utváranie sebaobrazu a sebauvedomenia. V somatickej oblasti sa zameriava na uvoľnenie napätia a zvýšenie aktivity. V psychickej oblasti pôsobí na psychické uvoľnenie, rozvoj psychických funkcii a posilňovanie sebakompetencie. V sociálnej oblasti umožňuje hľadanie adekvátnych spôsobov správania a konania človeka, skvalitňuje komunikačné zručnosti a vzťahy.