Prerušenie vyučovania – pokračujeme ďalej …

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

súčasná situácia v spoločnosti zmenila systém vzdelávania na úplne iný, ako sme boli doteraz zvyknutí. Dištančné vzdelávanie je pre nás novinkou, ktorej sa musíme všetci (učitelia, rodičia, žiaci) prispôsobiť. Snažíme sme sa nastaviť vzdelávanie detí tak, aby boli formy vyučovania, didaktické a metodické postupy čo najvhodnejšie. Robíme všetko čo je v našich silách za daných podmienok zrealizovať.

Máme upravené rozvrhy hodín v jednotlivých triedach tak, aby spĺňali požiadavky na časové a obsahové zastúpenie všetkých profilových predmetov. Do edukácie postupne zavádzame novú platformu vyučovania – online vzdelávanie. Naďalej pokračujeme v zadávaní úloh prostredníctvom mailov a v prípade nedostatočného technického vybavenia žiakov riešime edukáciu individuálnym prístupom.

Chceme Vás požiadať – milí rodičia, aby ste dohliadali na vypracovávanie a zasielanie úloh triednemu učiteľovi. Sme si vedomí, že si to vyžaduje veľkú dávku energie a času. Pri zadávaní úloh sa pedagógovia snažia o čo najlepšiu náhradu klasického vyučovania nielen pri osvojovaní si nového učiva, ale aj pri socializácii. Vyučovanie sa nezastavilo – pokračuje dištančnou formou, s povinnou účasťou žiakov. Ak žiak nemôže plniť zadané úlohy, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Vieme nájsť náhradný spôsob.

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom za operatívny, flexibilný a zodpovedný prístup k riešeniu tejto výnimočnej situácie.

Želáme všetkým veľa zdravia a pozitívnej energie do ďalších dní.

Vedenie školy

Comments are closed.