Praktická škola

Praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie a prípravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.
Príprava v praktickej škole trvá  tri roky.
Dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom.

Predmety praktickej školy

Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Výchova k mravnosti a občianstvu
Etická výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova / Rozvíjanie pohybových zručností
Odborno-praktické predmety
Rodinná výchova
Zdravotná výchova
Ručné práce a šitie
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Dramatická výchova
Pestovateľské práce
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
Remeselné práce
Voľnočasové aktivity
Výroba keramiky

 

Charakteristika voliteľných predmetov

Vyučovací predmet Dramatická výchova  je určený predovšetkým žiakom s viacnásobným postihnutím, ktorí majú výraznejší problém absolvovať predmety vyžadujúce si väčšiu manuálnu zručnosť.  Dramatická výchova je prínosom pre vzdelávanie týchto žiakov, pretože im umožňuje získavať skúsenosti prostredníctvom zážitku v situáciách, ktoré v sebe zahŕňajú všetky znaky bežného života. Žiaci nadobúdajú vedomosti a zručnosti cez dramatické stvárňovanie, pomocou dramatických metód a výrazových prostriedkov. Aktívne sa venujú tvorivej umeleckej činnosti, čo im prináša sebarealizáciu a radosť.
Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je zameraný na osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou (zošívačka, dierkovačka, kopírka…), s počítačom ( MS Word, Excel, internet, e-mail) a tiež základom profesionálnej komunikácie.
Vyučovací premet Pomocné práce v kuchyni je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností, ktoré bude žiak vykonávať v nielen v domácnosti, ale i  v reštauračných a stravovacích zariadeniach.
Práca v kuchynke
Na vyučovacom predmete Pestovateľské práce  žiaci poznávajú a učia sa o rôznych  druhoch rastlín, predovšetkým o zelenine a ovocí, ktoré je vhodné pestovať v našich podmienkach. Žiaci sa učia zároveň  starostlivosti o izbové rastliny a aranžérsku prácu so sušeným rastlinným materiálom. Predmet zahŕňa poznávanie záhradníckeho náradia, prácu s ním a jeho údržbu.
Pestovatelské páce
Vyučovací predmet Voľnočasové aktivity je zameraný na osvojenie si vedomostí, zručností, návykov a spôsobilostí užitočných pre účelné využívanie voľného času. Je určený pre žiakov praktickej školy s viacnásobným postihnutím, ktorí majú problém absolvovať predmety, vyžadujúce si väčšiu manuálnu zručnosť. Žiaci sa na vyučovacom predmete učia, ako si zorganizovať svoj voľný čas, ako ho vyplniť zmysluplnou činnosťou, ako získavať informácie prostredníctvom médií. Rozširujú si okruh svojich vedomostí a záujmov, hrajú sa spoločenské hry, chodia do prírody a relaxujú. Spoznávajú širšie okolie svojej školy a bydliska.
Na vyučovacom predmete  Výroba keramiky  sa žiaci učia pracovať s hlinou, spracovávať hlinu, modelovať a vytvárať  darčekové a úžitkové predmety, učia sa glazovať a vypaľovať. Získavajú zručnosti pri práci na hrnčiarskom kruhu.
Predmet Remeselné práce poskytuje základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel (tkanie , paličkovanie, práca s drôtom, plstenie…). Nadobudnuté zručnosti môžu žiaci využiť vo voľnom čase, ale aj pri práci v chránenom pracovisku.