GDPR

Informácia o ochrane osobných údajov

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Na základe ustanovenia článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

1. Prevádzkovateľom Centrálneho informačného systému je Spojená škola, Dúbravská cesta1, 845 25 Bratislava, IČO: 317 69 446, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2.  Účelom spracúvania osobných údajov je

a) realizácia odborných seminárov
b) výkon edukačnej a poradenskej činnosti
c) realizácia projektov

 1. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté a to:

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, akademická hodnosť,
b) trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
c) údaje o vzdelaní a praxi
d) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,
e) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,
f) podpis.
(ďalej len ako „osobné údaje“).

4. Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o vzdelávanie

 1. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
 3. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
 4. Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 6. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. V prípade, že v súhlase so spracovaním osobných údajov, resp. v poskytnutých dokumentoch, nie je uvedené niečo iné, predpokladá sa, že súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený na dobu neurčitú. Súhlasu na dobu neurčitú, je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu osobných údajov, za predpokladu, že mu z príslušných legislatívnych noriem nevyplýva povinnosť predmetné osobné údaje naďalej uchovávať.
 7. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
 8. Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby do spracúvania.
 9. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 10. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 11. Dotknutá osoba je oprávnená
  • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 12. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
 13. Osobné údaje nebudú použité na marketingové účely.
 14. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 15. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 16. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenou informáciou.Súhlasím so spracúvavaním osobných údajov na vyššie popísaný účel. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Zverejnené 25. 5. 2018

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej zmene tejto informácie, informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote, pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.dubravska.sk).
Súhlas na spracovanie osobných údajov bol udelený.