Praktická škola

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom po ukončení špeciálnej základnej školy.

Príprava v praktickej škole trvá tri roky, dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie.

Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov (slovenský jazyk, matematika …) a odborno praktických predmetov (rodinná výchova, zdravotná výchova, domáce práce a údržba domácnosti … ) ponúka naša praktická škola tieto voliteľné predmety :

Dramatická výchova – nadobúdanie vedomostí a zručností prebieha cez dramatické stvárňovanie, pomocou dramatických metód a výrazových prostriedkov. Aktívne sa venujú tvorivej umeleckej činnosti.

Voľnočasové aktivity – žiaci sa učia zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Pestovateľské práce – žiaci poznávajú zeleninu, ovocie, okrasné rastliny , dreviny a učia sa ich pestovať v školskej záhrade. Zároveň sa starajú o izbové rastliny. Venujú sa aranžérskej práci s prírodným materiálom.

Remeselné práce – poskytujú základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel ( tkanie, práca s drôtom, paličkovanie, výroba papiera …).

Pomocné práce v administratíve - cieľom je osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou, s  PC.

Pomocné práce v kuchyni – cieľom je osvojiť si vedomosti a praktické zručnosti, ktoré bude žiak vykonávať v domácnosti, či v  stravovacích zariadeniach.

Výroba keramiky – žiaci sa učia pracovať s hlinou, učia sa hlinu spracovať a vytvárať z nej darčekové a úžitkové predmety .

         Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.

Comments are closed.