Poradňa

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje ambulantnou formou komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, reedukačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Naše CŠPP poskytuje služby už od roku 1992 ako jedna z prvých špeciálno-pedagogických poradní na Slovensku.
  • Uskutočňuje psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu, prevenciu a edukatívnu rehabilitáciu.
  • Vypracováva správu o vyšetrení pre zákonných zástupcov a s ich súhlasom aj pre školy.
  • Zabezpečuje liečebnopedagogickú intervenciu a reedukáciu žiakom s poruchami správania.
  • Zabezpečuje korektívne a reedukačné intervencie (logopédia) a terapeutickú činnosť (arteterapia, muzikoterapia).
  • Poskytuje individuálne vzdelávanie žiakom oslobodeným od povinnosti dochádzať do školy.
  • Poskytuje konzultácie pedagógom, zákonným zástupcom.
  • Poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom.
  • Poskytuje zákonným zástupcom sociálnu prácu prvého kontaktu.
TERAPIE

Logopédia

AAK - alternatívna a augmentatívna komunikácia

Bazálna stimulácia

Arteterapia

Muzikoterapia

Psychomotorická terapia

 

Všetky služby poskytované CŠPP sú bezplatné.

Kontakty:

Adresa -  Dúbravská cesta 1, Bratislava

Adresa pre písomný styk -  Poštový priečinok 845 25, 845 25  Bratislava

E mail : dubravska@dubravska.sk

Objednávanie klientov je možné telefonicky.

Telefón/ Fax -  02/54 77 36 01,     0911 155 385