Nezaradené

Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás ešte pred otvorením nového školského roka 2020/2021 srdečne pozdraviť a zaželať veľa radosti a elánu s nástupom do školy. 

Veríme, že leto Vám poskytlo dostatok času na regeneráciu síl a oddych.

Žiaci do školy nastupujú 2. septembra 2020 o 8,00 hod.

Každý žiak pred vstupom do školy musí mať vypísané  “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” a “Zdravotný dotazník” ( rodičia môžu vypísať pred školou).

 Žiak, ktorý tlačivá vyplnené a podpísané zákonným zástupcom  neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do budovy školy.

- Rodičia a iné osoby sprevádzajúce žiakov – do priestoru školy nevstupujú. (Výnimkou sú iba osoby sprevádzajúce žiaka, ktoré po prvýkrát nastupuje do školy, ale aj to iba na nevyhnutný, čo najkratší čas).

ŠKD a VŠJ sú v prevádzke od 2. septembra 2020. Školské autobusy jazdia od 2. septembra 2020 ( noví žiaci budú zaučení v priebehu mesiaca september).

Bližšie informácie dostanú všetci rodičia e-mailom, alebo  telefonicky u triednych učiteľov.

Tešíme sa na stretnutie 

vedenie školy

 

Žiadosť

Vážení rodičia, priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o nasmerovanie 2% daní z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby do nášho Fondu detí, n.f., pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Fond detí, n.f. v zmysle Štatútu združuje finančné prostriedky na zlepšenie možností vzdelávania žiakov  Spojenej školy. Získané finančné prostriedky sú využívané na zabezpečenie kompenzačných a iných špeciálnych pomôcok potrebných na zlepšenie a skvalitnenie  vzdelávania žiakov základnej a praktickej školy, na dopravu, na realizáciu pobytov v prírode, výletov, exkurzií, na rôzne športové a kultúrne podujatia.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Právnická osoba, alebo osoba, ktorá  sama podáva daňové priznanie, vyplní v tlačive daňového priznania príslušnú kolónku.

Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho viete vyplniť Vyhlásenie. Obe tlačivá buď doručíte  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do našej školy (my zabezpečíme odoslanie na daňový úrad).

Tlačivo na poukázanie 2% z odvedených daní si môžete stiahnuť na www.rozhodni.sk

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

IČO:  308 10 264

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond detí, n.f.

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Ďakujeme !

Stanovisko sekcie špeciálnych škôl + Petícia

Stanovisko  špeciálnych škôl a školských zariadení   k transformácii CPPPaP a CŠPP. 

Ako odborníci z praxe vyjadrujeme zásadný nesúhlas so zlúčením Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného subjektu .

Zaráža nás, že na rokovania o tak dôležitej veci ako je zlúčenie Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného nového subjektu nebol prizvaný do expertnej skupiny ani jeden zástupca štátneho  CŠPP za bratislavský kraj („o nás bez nás“). Pri predstavovaní „Učiaceho sa Slovenska“, sme sa zúčastňovali okrúhlych stolov a vzniesli sme množstvo zásadných pripomienok, ktoré boli odignorované a nie sú zahrnuté v uvedenom programe.

Odôvodnenie nášho nesúhlasu:

 • V súčasnosti fungujú dva rovnocenné poradenské systémy (uzákonené aj v školskom zákone §130 ods.2), z ktorých každý má jasne zadefinované svoje pole pôsobnosti (§131,§132,§133).
 • CPPPaP poskytujú svoje služby predovšetkým intaktným žiakom. Zaoberajú sa psychologickými otázkami prežívania detí a žiakov, psychologickou diagnostikou, prevenciou a poradenstvom. Ich činnosť je zameraná na vyučovací proces výhradne z psychologického aspektu. Zaoberajú sa žiakmi, ktorých výkon vo výchovno-vzdelávacom procese nenapreduje tak, akoby si to želali rodičia resp. pedagógovia. Príčinou nenapredovania až zlyhávania je zväčša narušený psychický stav žiakov. Niektoré činnosti CPPPaP majú často  iba  jednorázový charakter (napr. diagnostika školskej zrelosti, diagnostika neadekvátneho správania v školskom prostredí atď.). Ak sa už jedná o pravidelnú opakujúcu sa činnosť, tá sa neuskutočňuje v takej frekvencii, ako by klient poradenského zariadenia potreboval. Priebežné, opakujúce sa systematické výkony, ktoré vyplývajú  z praxe vykonávajú v súčasnosti CŠPP.
 • CŠPP poskytujú svoje služby predovšetkým žiakom s rôznymi druhmi postihnutia.

Výkony a činnosť v CŠPP majú charakter opakujúcich sa stretnutí, ktoré sú zamerané na rozvoj žiakov, najmä na rozvoj ich deficitov (či už zmyslových, orgánových, poznávacích). Obsah práce je zameraný na rôzne reedukačné a rehabilitačné nácviky, korekcie porúch, riešenie akútnych stavov (biofeedback…),  záchvatov a pod.

 • Diagnostika CŠPP sa líši od diagnostiky CPPPaP vo svojich formách, metódach a diagnostických nástrojoch. Diagnostikou sa sledujú a skúmajú úplne odlišné stránky žiaka vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu.
 • Výhoda fungovania CŠPP pri školách spočíva   v odbremenení rodičov od cestovania s postihnutým dieťaťom do vzdialených poradní. CŠPP zriadené pri špeciálnych základných školách majú svoju nenahraditeľnú funkciu v systéme starostlivosti o deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. V rámci svojej činnosti venujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť   žiakom, ktorí navštevujú danú školu (najmä žiakom s viacnásobným postihnutím, ktorých počet sa neustále zvyšuje). CŠPP vykonávajú rôzne reedukačné cvičenia (napr. pri poruchách učenia sú to stimulačné programy, ktoré je potrebné robiť denne a pravidelne), rehabilitačné intervencie (rôzne programy zamerané na rozvoj deficitných funkcií, ktorých systematickosť je podmienkou úspechu). Z našej praxe vyplýva, že rodičia žiakov, ktorí navštevujú špeciálne školy sú spokojní s tým, že všetky služby, ktoré by museli v rámci kraja, alebo jedného okresu absolvovať a merať k ním cestu, sú takzvane pod jednou strechou, čiže nemusia za službami poradenských zariadení cestovať.
 • Všetky štátne CŠPP sú zriadené pri špeciálnych školách a ich služby využívajú predovšetkým žiaci školy.
 • Systémy práce CPPPaP a CŠPP sú nezlučiteľné. Analogický príklad: ak je na škole zriadená pozícia školského psychológa a špeciálneho pedagóga, sú to dve odborné pozície, ktoré sa môžu dopĺňať, ale nie zlúčiť. 
 • Súhlasíme s názorom odborníkov, že je potrebné zachovať  CŠPP, ktoré poskytujú vysoko špecializovanú starostlivosť konkrétnemu typu klientely.
 • Financovanie :  CPPPaP a CŠPP sú rozdielne financované. Kým CPPPaP majú nastavené normatívne financovanie tak, že môžu fungovať ako samostatné právne subjekty, z normatívnych finančných prostriedkov pridelených z kapitoly MŠVVŠ SR je takmer nemožné  zabezpečiť ich  fungovanie ako samostatných právnych subjektov (školy, pri ktorých sú zriadené pokrývajú  prevádzku z finančných prostriedkov školy)
 • V štátnych poradenských zariadeniach nie je možné vyberať poplatky za služby klientom, i napriek tomu, že v CŠPP sú vysoko kvalifikovaní odborní zamestnanci s množstvom absolvovaných kurzov a vzdelávaní
 • Diametrálne odlišnú výšku príspevku na klienta v súkromnej CŠPP  (157,74 €)  a  štátnej CŠPP (65,48 €) považujeme za diskriminačnú. Chýbajúce finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť odborných  zamestnancov CŠPP  musia školy dofinancovať z rozpočtu školy.
 • Zameranie: CŠPP sa rokmi   vyprofilovali na odborne fundované pracoviská  ktoré sú zamerané na jednotlivé druhy postihnutia (zrakové, sluchové, mentálne a pod.)
 • Poskytujú pomoc a poradenstvo svojim klientom na vysokej odbornej úrovni, nielen žiakom kmeňovej ŠZŠ, ale aj základným a stredným školám v bratislavskom kraji.
 • CŠPP poskytujú terénne odborné špeciálnopedagogické služby základným školám a tiež rodinám žiakov so ŠVVP.
 • V súčasnosti evidujeme zvýšený nárast žiakov so ŠVVP v bežných školách – ako sa tento problém bude riešiť?
 • Nedoriešené  je finančné ohodnotenie OZ, ktoré súvisí s ich zaradením do platových  tried v bežných školách
 • Ak   odborní zamestnanci CŠPP  zostanú naďalej na špeciálnych  školách, kto bude pracovať v nových zlúčených zariadeniach?
 • Ak   odborní zamestnanci CŠPP  prejdú do novovzniknutých centier,  kto bude poskytovať odborné služby žiakom špeciálnych škôl –psychologickú, špec. pedagogickú, logopedickú….? 

Zatiaľ nikto nepredniesol jasnú predstavu o praktickej transformácii a ďalšom fungovaní poradenského systému. Transformácia poradenských zariadení je načrtnutá veľmi všeobecne, bez jasného zámeru predkladateľov, ako budú nové centrá fungovať v praxi, aké bude ich personálne zloženie, v akých priestoroch budú vykonávať svoju činnosť, ako sa táto zmena dotkne dostupnosti služieb rodičom detí so ZZ, čo prinesie táto zmena žiakom bežných škôl, ale aj špeciálnych škôl, čo bude táto zmena znamenať pre zamestnancov CŠPP a pod. 

V Bratislave, dňa 22.10.2018                       

PaedDr. Gabriela Chudá,  PhDr. Štrbáková Milena, PaedDr. Jozef Šimko, PaedDr. Adriána Dostálová, PhD. , Mgr. Jägrová Ľubica

 Za  špeciálne školy  a školské  zariadenia

PETÍCIA

Čo ponúka naša škola

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave ponúka:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, moderné spôsoby výuky  – IKT, AAK …
 • služby a terapie odborných zamestnancov – psychológ, liečebný pedagóg, logopéd,
 • individuálny prístup  rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
 • špeciálne odborné učebne – počítačová učebňa, kuchynka, knižnica, keramická dielňa, relaxačná miestnosť, školská záhrada, remeselné práce, domáce práce a údržba,
 • snoezelen
 • kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim, školské ovocie) ,
 • v popoludňajších hodinách  činnosť v záujmových útvaroch,
 • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
 • pobyt v škole v prírode,
 • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, plavecké kurzy, zábavné a vedomostné súťaže, aktivity v rôznych projektoch, koncerty,
 • po ukončení  špeciálnej základnej školy, možnosť pokračovať v trojročnom štúdiu v praktickej škole.

Podmienky prijatia na štúdium v PŠ nájdete TU

        

Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.

50. výročie založenia Spojenej školy

Naša škola si tento školský rok pripomenula významnú udalosť – 50. výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti pozývame rodičov, priateľov a bývalých zamestnancov školy  na slávnostnú besiedku, ktorá sa uskutoční 17. decembra 2018 o 9.00 hod. v jedálni DSS a RS ROSA.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Návšteva hasičskej stanice

Dňa 10.októbra sme trávili krásne jesenné dopoludnie na hasičskej stanici v Dúbravke. Počas exkurzie sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o práci hasičov a tiež o technike, ktorú pri nej používajú. Videli sme rôzne hasičské autá, člny, štvorkolku a autoplošinu. Hasiči nám predviedli rýchlu prípravu na zásah. Mali sme možnosť prezrieť si autá zvnútra, sadnúť si do nich, dôkladne si popozerať, čo všetko sa v nich nachádza a dokonca nám umožnili nejakú techniku vyskúšať.

Športové hry

Dňa 25. 6. a 26.6. sme sa zúčastnili športových hier, na ktorých sme opäť súťažili v zábavných športových disciplínach. Športové dopoludnia sme si veľmi užili. Za naše športové výkony sme boli ocenení peknými cenami a sladkými medailami.

Letná besiedka

Tohtoročná besiedka bola opäť rozprávková…Navštívila nás  víla, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Maťko a Kubko , videli sme  pestré kvietky , roztancované tanečnice, počuli najlepších  recitátorov spievali nám “Super deti”.  A vlastne za celým programom boli naši super žiaci, so svojimi talentami.  Mnohí z nich sa objavujú na pódiu opakovane, ale ešte stále ostáva mnoho talentov neobjavených…tento rok nás prekvapil Maťko Hluchý, svojím úžasným koncertným vystúpením na bicích, keď roztancoval celú sálu a priniesol nám “nevídaný a neslýchaný” zážitok. Verejnú premiéru mal aj IHS – Interaktívny hudobný systém, ktorý našim deťom umožnil premeniť sa na hudobníkov , ktorí  spestrovali našu letnú besiedku. Rozlúčili sme sa so žiakmi, ktorí opúšťajú naše “školské brány”, želáme im pekné nové začiatky a nám všetkým rozprávkové leto!

Divadelné predstavenie

Dňa 15. 6. 2018 nadišiel ten slávnostný deň, keď deti z literárno – dramatického krúžku a ich kamaráti pod vedením p. uč. Oľgy Mihálikovej vystúpili v premiére divadelného predstavenia „Dlhý, Široký a Bystrozraký“. Pomáhali im pp. uč. Adriána Pokryvková, Tatiana Turčeková,  pp. as. Dana Szabová, Barbora Morávková a p. Zuzana Laštincová. V úlohe princeznej Kvetuše, ktorej srdce si získal princ/Ján Kolenič/ vystúpila Sára Madarászová. Jeho kamarátov, ktorí mu pomáhali si zahrali: Andrej Szabo/Široký/, Martin Hluchý/Dlhý/ a Štefan Bartek/Bystrozraký/. Dobrú vílu stvárnila Lucia Martáková. Čarodejníkov si zahrali Adriána Pokryvková a Ľubor Šarkozy. Kráľa si zahral Richard Fatura. Ďalej hrali:  Lucia Pokryvková, Maxim Samadov, Adrián Keresztes, Filip Dinga,  Klaudia Čačaná, Radovan Badík a Jozef Zeman.

V rozprávke všetko dobre skončilo, princova láska zvíťazila nad zlom a chamtivosťou. Divákom sa predstavenie veľmi páčilo a odmenili hercov veľkým potleskom. A žiaci z PVS – ky im upiekli dobrý koláčik.

Stvárni knihu

Aj tento rok, už po tretí raz, sme tvorili do súťaže „STVÁRNI KNIHU“, ktorú organizoval bratislavský Kreatívny Klub Luna a mesačník Praktická Slovenka. Tento krát sme sa pokúsili stvárniť tri knihy: „Guľko Bombuľko“, „Janko Hraško“ a „Ako išlo vajce na vandrovku“. V kategórii skupiny naša škola získala zvláštne uznanie za kreatívne stvárnenie týchto milých knižiek. Ocenené práce boli vystavené v Zichyho paláci a žiaci za svoju prácu získali krásne knižné ceny.