Neprehliadnite

Oznam

Vážení rodičia,

na základe záverov zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR, od 16. septembra 2020 do konca septembra 2020 budú všetci žiaci našej školy naďalej počas vyučovania používať ochranné rúška, ktoré prekrývajú horné dýchacie cesty.

Ostatné protiepidemické opatrenia vydané k 1. septembru 2020 zostávajú naďalej v platnosti.

Ďakujeme veľmi pekne sa pochopenie a spoluprácu.

Spolu to zvládneme !

vedenie školy

Nový školský rok

Školské brány sa opäť otvorili. Pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR slávnostne otvoril nový školský rok v našej škole. 

Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás ešte pred otvorením nového školského roka 2020/2021 srdečne pozdraviť a zaželať veľa radosti a elánu s nástupom do školy. 

Veríme, že leto Vám poskytlo dostatok času na regeneráciu síl a oddych.

Žiaci do školy nastupujú 2. septembra 2020 o 8,00 hod.

Každý žiak pred vstupom do školy musí mať vypísané  “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” a “Zdravotný dotazník” ( rodičia môžu vypísať pred školou).

 Žiak, ktorý tlačivá vyplnené a podpísané zákonným zástupcom  neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do budovy školy.

- Rodičia a iné osoby sprevádzajúce žiakov – do priestoru školy nevstupujú. (Výnimkou sú iba osoby sprevádzajúce žiaka, ktoré po prvýkrát nastupuje do školy, ale aj to iba na nevyhnutný, čo najkratší čas).

ŠKD a VŠJ sú v prevádzke od 2. septembra 2020. Školské autobusy jazdia od 2. septembra 2020 ( noví žiaci budú zaučení v priebehu mesiaca september).

Bližšie informácie dostanú všetci rodičia e-mailom, alebo  telefonicky u triednych učiteľov.

Tešíme sa na stretnutie 

vedenie školy

 

Koniec školského roka

Milí žiaci a rodičia,

blíži sa koniec školského roka. Chceme sa Vám poďakovať za výbornú spoluprácu počas celého školského roka a predovšetkým v období  spoločného trojmesačného vzdelávania našich detí.  Želáme Vám zdravia, radosti a príjemné prežitie letných dní. 

Už aj vrabce čvirikajú, 
Že sa brány zatvárajú. 
Že už zvonec ide spať, 
A žiaci sa budú hrať. 
Tabuľa si zavrie krídla, 
Umývadlo nemá mydla. 
Lavice sú bez žiakov… 
Prejde mesiac, prejdú dva, 
Otvorí sa brána. 
Zas sa k Tebe vrátime, 
ŠKOLA milovaná.❤

Lesopark

Žiaci z triedy pána učiteľa Janka boli na vychádzke v lesoparku, kde si  zopakovali svoje poznatky o rastlinkách a živočíchoch žijúcich v lese.

Oznam

Vyučovanie pre žiakov špeciálnej základnej školy ( 1. – 10. ročník) v budove O je obnovené od 1. júna 2020.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha od 15. júna 2020   v oboch budovách školy . Rodičia prihlásených žiakov sú o organizácii vyučovania informovaní triednymi učiteľmi elektronicky.

Tešíme sa na stretnutie !

Vedeli ste, že 21. máj je Medzinárodný deň vyučovania vonku?

Veselé plnenie úloh žiakov II. A triedy. Učenie nás baví aj vonku.

Prerušenie vyučovania – pokračujeme ďalej …

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

súčasná situácia v spoločnosti zmenila systém vzdelávania na úplne iný, ako sme boli doteraz zvyknutí. Dištančné vzdelávanie je pre nás novinkou, ktorej sa musíme všetci (učitelia, rodičia, žiaci) prispôsobiť. Snažíme sme sa nastaviť vzdelávanie detí tak, aby boli formy vyučovania, didaktické a metodické postupy čo najvhodnejšie. Robíme všetko čo je v našich silách za daných podmienok zrealizovať.

Máme upravené rozvrhy hodín v jednotlivých triedach tak, aby spĺňali požiadavky na časové a obsahové zastúpenie všetkých profilových predmetov. Do edukácie postupne zavádzame novú platformu vyučovania – online vzdelávanie. Naďalej pokračujeme v zadávaní úloh prostredníctvom mailov a v prípade nedostatočného technického vybavenia žiakov riešime edukáciu individuálnym prístupom.

Chceme Vás požiadať – milí rodičia, aby ste dohliadali na vypracovávanie a zasielanie úloh triednemu učiteľovi. Sme si vedomí, že si to vyžaduje veľkú dávku energie a času. Pri zadávaní úloh sa pedagógovia snažia o čo najlepšiu náhradu klasického vyučovania nielen pri osvojovaní si nového učiva, ale aj pri socializácii. Vyučovanie sa nezastavilo – pokračuje dištančnou formou, s povinnou účasťou žiakov. Ak žiak nemôže plniť zadané úlohy, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Vieme nájsť náhradný spôsob.

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom za operatívny, flexibilný a zodpovedný prístup k riešeniu tejto výnimočnej situácie.

Želáme všetkým veľa zdravia a pozitívnej energie do ďalších dní.

Vedenie školy

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

v tomto náročnom období pre všetkých, naše CŠPP ponúka službu v podobe psychologickej podpory. V prípade potreby môžete kontaktovať našu pani psychologičku PhDr. Jindru Remiašovú, tel. čísle  0905 113 628, mail: jremiasova@atlas.sk

Zároveň  ponúkame telefonické konzultácie špeciálneho pedagóga v pondelok a štvrtok v čase od 10 – 12 hod. Môžete kontaktovať p. PaedDr. Katarínu Korcovú na tel. čísle 0911 155 385.

Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole

Vážení rodičia, vážení záujemcovia o štúdium na našej škole,

vzhľadom k situácií s pandémiou koronavírusu naša škola, aj CŠPP momentálne neposkytuje osobne svoje služby.

Ak máte záujem svoje dieťa od 01. septembra 2020 umiestniť v našej škole (špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, praktická škola), všetky Vaše otázky prosím pošlite mailom p. Dostálovej – riaditelka@dubravska.sk, ktorá sa Vám ozve.

Najskôr, ako to situácia dovolí, budete osobne objednaní do CŠPP.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.