Akcie Upútavka

Valentínsky karneval

Vo štvrtok 14. februára  pani učiteľky pripravili pre žiakov Valentínsky karneval. Žiaci sa predviedli v zaujímavých maskách, súťažili v zábavných disciplínach , zatancovali sme si a pochutili na výborných šiškách, ktoré pre všetkých upiekli žiaci praktickej školy.

Stanovisko sekcie špeciálnych škôl + Petícia

Stanovisko  špeciálnych škôl a školských zariadení   k transformácii CPPPaP a CŠPP. 

Ako odborníci z praxe vyjadrujeme zásadný nesúhlas so zlúčením Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného subjektu .

Zaráža nás, že na rokovania o tak dôležitej veci ako je zlúčenie Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného nového subjektu nebol prizvaný do expertnej skupiny ani jeden zástupca štátneho  CŠPP za bratislavský kraj („o nás bez nás“). Pri predstavovaní „Učiaceho sa Slovenska“, sme sa zúčastňovali okrúhlych stolov a vzniesli sme množstvo zásadných pripomienok, ktoré boli odignorované a nie sú zahrnuté v uvedenom programe.

Odôvodnenie nášho nesúhlasu:

 • V súčasnosti fungujú dva rovnocenné poradenské systémy (uzákonené aj v školskom zákone §130 ods.2), z ktorých každý má jasne zadefinované svoje pole pôsobnosti (§131,§132,§133).
 • CPPPaP poskytujú svoje služby predovšetkým intaktným žiakom. Zaoberajú sa psychologickými otázkami prežívania detí a žiakov, psychologickou diagnostikou, prevenciou a poradenstvom. Ich činnosť je zameraná na vyučovací proces výhradne z psychologického aspektu. Zaoberajú sa žiakmi, ktorých výkon vo výchovno-vzdelávacom procese nenapreduje tak, akoby si to želali rodičia resp. pedagógovia. Príčinou nenapredovania až zlyhávania je zväčša narušený psychický stav žiakov. Niektoré činnosti CPPPaP majú často  iba  jednorázový charakter (napr. diagnostika školskej zrelosti, diagnostika neadekvátneho správania v školskom prostredí atď.). Ak sa už jedná o pravidelnú opakujúcu sa činnosť, tá sa neuskutočňuje v takej frekvencii, ako by klient poradenského zariadenia potreboval. Priebežné, opakujúce sa systematické výkony, ktoré vyplývajú  z praxe vykonávajú v súčasnosti CŠPP.
 • CŠPP poskytujú svoje služby predovšetkým žiakom s rôznymi druhmi postihnutia.

Výkony a činnosť v CŠPP majú charakter opakujúcich sa stretnutí, ktoré sú zamerané na rozvoj žiakov, najmä na rozvoj ich deficitov (či už zmyslových, orgánových, poznávacích). Obsah práce je zameraný na rôzne reedukačné a rehabilitačné nácviky, korekcie porúch, riešenie akútnych stavov (biofeedback…),  záchvatov a pod.

 • Diagnostika CŠPP sa líši od diagnostiky CPPPaP vo svojich formách, metódach a diagnostických nástrojoch. Diagnostikou sa sledujú a skúmajú úplne odlišné stránky žiaka vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu.
 • Výhoda fungovania CŠPP pri školách spočíva   v odbremenení rodičov od cestovania s postihnutým dieťaťom do vzdialených poradní. CŠPP zriadené pri špeciálnych základných školách majú svoju nenahraditeľnú funkciu v systéme starostlivosti o deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. V rámci svojej činnosti venujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť   žiakom, ktorí navštevujú danú školu (najmä žiakom s viacnásobným postihnutím, ktorých počet sa neustále zvyšuje). CŠPP vykonávajú rôzne reedukačné cvičenia (napr. pri poruchách učenia sú to stimulačné programy, ktoré je potrebné robiť denne a pravidelne), rehabilitačné intervencie (rôzne programy zamerané na rozvoj deficitných funkcií, ktorých systematickosť je podmienkou úspechu). Z našej praxe vyplýva, že rodičia žiakov, ktorí navštevujú špeciálne školy sú spokojní s tým, že všetky služby, ktoré by museli v rámci kraja, alebo jedného okresu absolvovať a merať k ním cestu, sú takzvane pod jednou strechou, čiže nemusia za službami poradenských zariadení cestovať.
 • Všetky štátne CŠPP sú zriadené pri špeciálnych školách a ich služby využívajú predovšetkým žiaci školy.
 • Systémy práce CPPPaP a CŠPP sú nezlučiteľné. Analogický príklad: ak je na škole zriadená pozícia školského psychológa a špeciálneho pedagóga, sú to dve odborné pozície, ktoré sa môžu dopĺňať, ale nie zlúčiť. 
 • Súhlasíme s názorom odborníkov, že je potrebné zachovať  CŠPP, ktoré poskytujú vysoko špecializovanú starostlivosť konkrétnemu typu klientely.
 • Financovanie :  CPPPaP a CŠPP sú rozdielne financované. Kým CPPPaP majú nastavené normatívne financovanie tak, že môžu fungovať ako samostatné právne subjekty, z normatívnych finančných prostriedkov pridelených z kapitoly MŠVVŠ SR je takmer nemožné  zabezpečiť ich  fungovanie ako samostatných právnych subjektov (školy, pri ktorých sú zriadené pokrývajú  prevádzku z finančných prostriedkov školy)
 • V štátnych poradenských zariadeniach nie je možné vyberať poplatky za služby klientom, i napriek tomu, že v CŠPP sú vysoko kvalifikovaní odborní zamestnanci s množstvom absolvovaných kurzov a vzdelávaní
 • Diametrálne odlišnú výšku príspevku na klienta v súkromnej CŠPP  (157,74 €)  a  štátnej CŠPP (65,48 €) považujeme za diskriminačnú. Chýbajúce finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť odborných  zamestnancov CŠPP  musia školy dofinancovať z rozpočtu školy.
 • Zameranie: CŠPP sa rokmi   vyprofilovali na odborne fundované pracoviská  ktoré sú zamerané na jednotlivé druhy postihnutia (zrakové, sluchové, mentálne a pod.)
 • Poskytujú pomoc a poradenstvo svojim klientom na vysokej odbornej úrovni, nielen žiakom kmeňovej ŠZŠ, ale aj základným a stredným školám v bratislavskom kraji.
 • CŠPP poskytujú terénne odborné špeciálnopedagogické služby základným školám a tiež rodinám žiakov so ŠVVP.
 • V súčasnosti evidujeme zvýšený nárast žiakov so ŠVVP v bežných školách – ako sa tento problém bude riešiť?
 • Nedoriešené  je finančné ohodnotenie OZ, ktoré súvisí s ich zaradením do platových  tried v bežných školách
 • Ak   odborní zamestnanci CŠPP  zostanú naďalej na špeciálnych  školách, kto bude pracovať v nových zlúčených zariadeniach?
 • Ak   odborní zamestnanci CŠPP  prejdú do novovzniknutých centier,  kto bude poskytovať odborné služby žiakom špeciálnych škôl –psychologickú, špec. pedagogickú, logopedickú….? 

Zatiaľ nikto nepredniesol jasnú predstavu o praktickej transformácii a ďalšom fungovaní poradenského systému. Transformácia poradenských zariadení je načrtnutá veľmi všeobecne, bez jasného zámeru predkladateľov, ako budú nové centrá fungovať v praxi, aké bude ich personálne zloženie, v akých priestoroch budú vykonávať svoju činnosť, ako sa táto zmena dotkne dostupnosti služieb rodičom detí so ZZ, čo prinesie táto zmena žiakom bežných škôl, ale aj špeciálnych škôl, čo bude táto zmena znamenať pre zamestnancov CŠPP a pod. 

V Bratislave, dňa 22.10.2018                       

PaedDr. Gabriela Chudá,  PhDr. Štrbáková Milena, PaedDr. Jozef Šimko, PaedDr. Adriána Dostálová, PhD. , Mgr. Jägrová Ľubica

 Za  špeciálne školy  a školské  zariadenia

PETÍCIA

Novoročné čítanie

Dňa 11. januára 2019 sme sa stretli v knižnici, aby sme si v priateľskom kruhu čítali a vinšovali. Na úvod to boli zimné hádanky, ktoré žiaci ľahko uhádli. Čítali sme si veršíky o 12 mesiacoch v roku a vysvetlili, ako plynie čas. Potom sme si čítali z peknej knihy od Kataríny Habovštiakovej „Rok má svoj krok“, ktorú nám autorka dávnejšie venovala do knižnice. Na záver sme si čítali novoročné priania a navzájom podali ruky, aby sme si  zavinšovali šťastný nový rok 2019.

Vianočné aktivity

Z lásky si darovať niečo milé,

tešiť sa na spoločne strávené chvíle.

Mať v srdci pokoj a v duši radosť,

to je to pravé kúzlo Vianoc.

Krásne Vianoce a veľa šťastia do nového roku

z úprimného srdca prajú

žiaci, učitelia a asistenti C-variantu

Vianočná besiedka

Pri príležitosti 50. výročia školy sa pre žiakov, rodičov, bývalých učiteľov a priateľov školy uskutočnila slávnostná besiedka. Po príhovore pani riaditeľky školy  sme vstúpili do rozprávkového príbehu,  plného básničiek, piesní a tancov. Po programe hostí a žiakov čakal vianočný punč a koláčiky.

Športový deň

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa ani Céčkari nenechali zahanbiť a zmerali si sily v rôznych zábavných disciplínach počas Športové dňa. Užili sme si veľa zábavy, povzbudzovali sme sa počas zápolenia v zábavných hrových aktivitách.

Jesenné hry

Aj tento rok zavítala do C – variantu pani Jeseň – a priniesla zo sebou nielen jesenné počasie, ale aj veľa roboty v jesennej záhrade. Céčkari si museli vyhrnúť rukávy a pustiť sa do typických jesenných prác – povyberať zeleninu zo zeme, pooberať jabĺčka zo stromu, uskladniť tekvice na zimu, pozametať opadané listy. Zároveň sa aj pohrali s vodou, z ktorej lovili kačky a ryby, vyvolali velikánsky vietor, spravili dážď a zahrali si rôzne zvuky jesene.

Deň veselých zúbkov

Určite chceme mať všetci veselé a zdravé zúbky. Nechceme, aby nás navštívil nepozvaný hosť – ZUBOŽRÚT – zubný kaz. Aby sme si pripomenuli, ako sa správne čistia zúbky a na čo všetko nemáme zabúdať pri ich čistení, sme si spoločne zorganizovali Deň veselých zúbkov. Čistili sme si zúbky, počúvali veselé pesničky o zúbkoch, pozerali rozprávky o zúbkoch, vyfarbovali zúbkové omaľovánky.    

Mikuláš

V toto nádherné dopoludnie našich žiakov čakali viaceré prekvapenia. Okrem  Mikuláša, ktorý  vedel všetko o každom žiakovi, milej čertice a anjela, ktorí rozdali žiakom sladké dobroty, nás čakalo ešte jedno veľké prekvapenie. Bol to koncert rapera Majka Spirita.  Všetci sme sa zabavili, zatancovali a aj pofotili s hudobným idolom mnohých detí. Super! 

Týždeň boja proti drogám

V novembri sa stretli žiaci praktickej školy pri príležitosti Týždňa boja proti drogám na besede na tému: Ako odmietnuť drogu. P. Miháliková a pán Živický, člen klubu AA, im vysvetlili:  čo je to droga, ako škodí fajčenie a alkohol nášmu zdraviu, aké nezdravé je pasívne fajčenie, akými spôsobmi môžeme odmietnuť drogu. Keď máme nejaký problém, treba sa poradiť  s dospelým, ktorému môžeme dôverovať, s rodičom, s kamarátom. Zlepšiť si zdravie aj náladu môžeme športovaním, dobrou životosprávou, chodením do prírody, čítaním, koníčkami, relaxáciou. Žiaci si zahrali scénky, v ktorých znázornili rôzne spôsoby odmietnutia drogy, ako sa vyhnúť pasívnemu fajčeniu a zavolať pomoc, ak je niekto v ohrození života.