Bazálna stimulácia

Cieľom bazálnej stimulácie nie je podráždenie zmyslových orgánov, ale vytvorenie dojmov a skúseností, ktoré zlepšia schopnosť diferencovať podnety, zlepšia predpoklady zameriavať vlastnú aktivitu a dosahovať možné vývinové úlohy.

Východiskom sú základné skúsenosti dieťaťa, ktoré získalo počas vnútromaternicového života a ktoré dokáže identifikovať pri akomkoľvek postihnutí. Ide o:

  • somatické vnemy, ktoré získava cez pokožku, končatiny (chlad, teplo, pohyb, dotyk),
  • kinetické vnemy, ktoré získava počas intrauterijného vývinu (pokoj kontra pohyb, otáčanie),
  • vibrácia a zvukové vnemy, ktoré získava z vonkajšieho aj vnútromaternicového prostredia.

Knaaková (1996) ako dostačujúce predpoklady u klientov pre program bazálnej stimulácie uvádza schopnosť:

  • komunikovať pomocou svojho tela prostredníctvom dýchania, pohybu, zvuku,
  • uvedomovať si základné vnemy – dotyk, vibrácie, hojdanie, teplo,
  • aktívne sa brániť nepríjemným situáciám, prejaviť nespokojnosť, odmietnutie,
  • dávať najavo utrpenie, spokojnosť, radosť.

 Budeme radi, ak sa rozhodnete pod naším vedením pomôcť svojmu dieťaťu, kontaktujte nás.

Všetky služby poskytované CŠŠP sú bezplatné.

 

 

Bazálnu stimuláciu vedie:          Mgr. Ivana Guzmická

                                                                         PhDr. Jozef Štefan, PhD.

 

Spracoval: PhDr. Jozef Štefan, PhD. (Zdroj: Friedlová, K. 2009; Horňáková, M. 1999).

Objednávanie klientov je možné v pracovných dňoch telefonicky od 9.00. do 13.00hod.

Kontakt:

Mobil – 0911 155 385

Telefón – 02/54 77 36 01

e-mail – ivana.guzmicka@gmail.com,  jozef.stefan@centrum.sk