Monthly Archives: September 2015

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu našej školy.  V škole sú nové plastové okná, vstupné dvere, nemáme  už  kachle, ale  nové radiátory nielen v triedach, ale aj na chodbách. Škola je zateplená a má novú fasádu.

Ďakujeme BSK, pracovníkom firmy Hollstav, ktorí sa podielali na rekonštrukcii, všetkým rodinným príslušníkom, ktorí  maľovali triedy, chodby a pomáhali pri upratovaní, a samozrejme všetkým  pracovníkom školy, ktorí  upratovali, čistili, umývali,  pripravili  priestory  školy k novému školskému roku a vytvorili príjemné prostredie  pre nás všetkých.

Ďakujeme.

Neznámi maľujú diela známych IV

Náš projekt Neznámi maľujú diela známych IV“  začal písať svoju históriu v roku 2011. Prostredníctvom projektu  sa žiaci oboznámili so svetoznámymi maliarmi, ich dielami, výtvarnými štýlmi a technikami.

Tento ročník sme venovali kubizmu.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 13. októbra 2015 o 9.00  hod..

Projekt sa nám podarilo uskutočniť vďaka finančným prostriedkom grantu Nadácie VÚB.
Ďakujeme  akademickému maliarovi- pánovi Miroslavovi Cipárovi za spoluprácu.

Výstavu môžeme zrealizovať v priestoroch reštaurácie  AL TRIVIO  v   obchodnom centre  CENTRÁL  na Metodovej ulici v Bratislave, vďaka ochote a ústretovosti vedenia firmy BENCIK CULINARY GROUP.